KÜLDETÉSÜNK

A XXI. század fejlett társadalmaiban a környezettudományra alapuló környezet- és természetvédelem kulcsfontosságú szerepet játszik. Világszerte egyre több olyan kérdés merül fel, amely a környezet állapotával, annak rögzítésével, a változások irányának meghatározásával kapcsolatosan jellegzetesen megköveteli több tudományág szakembereinek alkotó együttmûködését. A környezettudomány, mint alapvetõen a természeti és mûszaki tudományokra, de sok esetben a társadalomtudományokra is épülõ új diszciplína a legtöbb ország tudományterületi felsorolásában elismerésre talált. Mindez külön hangsúlyt kap országunknak a fejlettebb környezet- és természetvédelmi gyakorlattal rendelkezõ Európai Unióhoz való csatlakozása fényében.

Az ELTE TTK szakember állományát tekintve az ország legnagyobb olyan oktató- és kutatóbázisa, ahol a természettudományok mindegyike tudományosan a legmagasabb szinten van képviselve. Az ebbõl a ténybõl származó felelõsséget és az elõttünk álló feladatokat mérlegelve ELTE Természettudományi Kar Tanácsa 1996-ban a környezettudománnyal kapcsolatos közös feladatok ellátásának elõsegítése és koordinálása érdekében a Kar Szervezeti és Mûködési Szabályzatban felsorolt szervezeti egységeként létrehozta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Környezettudományi Centrumát.


Eközben az alapgondolat az volt, hogy a környezettudomány multidiszciplináris feladatainak, az oktatásszervezésre és multidiszciplináris kutatási feladatok ellátására szervezeti egység jöjjön létre, melynek formája centrum legyen. A Környezettudományi Centrum munkatársai a TTK különbözõ tanszékcsoportjaihoz, tanszékeihez tartozó olyan kollégák, akik önként vállalták a Centrum feladatainak ellátásában való részvételt. A Környezettudományi Centrum a  megalapítása óta eltelt idõszakban semmiféle kizárólagosságra nem törekedett és a jövõben sem fog törekedni, a TTK bármely munkatársa a kari szabályok betartásával bármilyen környezettani feladatot elláthatott és elláthat.


Immár sok év tapasztalata alapján egyértelmûen bebizonyosodott, hogy ez az elvi megközelítés sikeres és eredményes volt: a környezettan tudománya a természettudományok mindegyikébõl táplálkozik és annak mûvelése elvileg a legtisztább módon egy ilyen multidiszciplináris közösség megszervezésével lehetséges. 


Az ELTE TTK-n jelentõs oktatói kapacitás áll rendelkezésre a kémia, a biológia, a fizika, a geológia, a geográfia, a kartográfia, a meteorológia és a geofizika területén. A szakembergárda színvonalas oktatói hátteret jelent a környezettudományokkal kapcsolatban.

A Környezettudományi Centrum által felügyelt és koordinált környezettan alapszakra és környezettudomány mesterszakra azokat a diákokat várjuk, akiket egyszerre vonzanak a több tudományterület ismeretét megkövetelõ problémák intellektuális kihívása és egyúttal elkötelezett hívei környezetünk és a természet megismerésének és ezeknek a tudomány eszközeinek felhasználásával való megvédésének. Aki idejön, annak tudnia kell, hogy szakjaink eredményes elvégzése sok és kitartó munkát igényel. Ugyanakkor a sokoldalú ismeretek megszerzésére irányuló erõfeszítések ellenében szakjaink a környezetünket, a természetet, az értelmes emberi cselekvés lehetõségeit áttekintõ tudás nem kis örömét kínálják!