A Környezettan alapszak rövid ismertetése

A környezettan alapszak képzési célja magas szintû szaktudással, ezen belül szilárd általános elméleti hátérrel és gyakorlatorientált alkalmazói készséggel rendelkezõ szakemberek képez.

Alapoklevéllel rendelkezõ környezettudományi szakemberek azok, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó mûveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintû alaptudással, széles körben hasznosítható sokoldalú készséggel, általános mûveltséggel, korszerû természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Ezen kívül legalább egy, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvet kellõ szinten ismernek.

A végzett szakemberek képesek a szakterületek átfogó és speciális ismereteinek birtokában a környezettudomány alkalmazott szintû mûvelése iránti társadalmi igények kielégítésére. Önálló munkaköröket tudnak betölteni a környezettudományhoz kapcsolódó alap- vagy alkalmazott kutatásokat végzõ munkahelyeken, a környezettudomány eredményeit alkalmazó más, elsõsorban környezetvédelemmel foglalkozó munkahelyeken, kutató-fejlesztõ intézetekben, szakigazgatási szervekben. Képesek bekapcsolódni az ipar, a mezõ- és erdõgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok, valamint a természetvédelem területén jelentkezõ környezettudományi szakképzettséget igénylõ feladatok megoldásába. A szakemberek képesek a mester szintû oklevélért folytatott második ciklusú képzésben részt venni a környezettudomány valamint más kapcsolódó hazai és európai mesterszakok keretében.

Ezen túlmenõen, a tanári szakirányt végzett hallgatók képesek közremûködni a környezeti tantárgyak, ill. a természetvédelmi és környezetvédelmi oktatás elõkészítésében, szervezésében, oktatási segédanyagok készítésében, és további kétéves mesterképzés után alkalmasak arra, hogy a környezettel kapcsolatos ismereteket tanítsanak különbözõ iskolatípusokban az 5-12 osztályos tanulóknak és irányítsák a környezeti nevelés óratermi oktatáson kívüli formáit.

A végzettség szintje:alapképzés (BSc), a szakképesítés: alkalmazott környezetkutató
Ezen belül tervezhetõ szakirányok:
1. környezetkutató MSc-re felkészítõ szakirány(ok). Pl. környezetfizika, környezetkémia, környezet-földtudomány, környezetbiológia;
2. környezettan-X MSc tanári szakpárra felkészítõ szakirány(ok) (ahol X: fizika, kémia, biológia, földrajz);
3. lehetséges rokon MSc szakokra felkészítõ szakirányok (pl. geofizika, meteorológia, geológia, geográfia);
4. gyakorlatorientált környezettani alkalmazói szakirány.